کیفری

اگر شخصی با شخص دیگری درگیر شده و زخمهایی روی بدنش ایجاد شده باشه،بعد چه مدتی میتونه بره پزشک قانونی؟ و ایا پزشک قانونی مشخص میکنه زخما مال چه زمانی بوده؟

31 فروردین 1399 41

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی