کیفری

اگر شخصی با شخص دیگری درگیر شده و زخمهایی روی بدنش ایجاد شده باشه،بعد چه مدتی میتونه بره پزشک قانونی؟ و ایا پزشک قانونی مشخص میکنه زخما مال چه زمانی بوده؟

31 فروردین 1399 59

سلام به صورت تقریبی توسط پزشکی قانونی می تواند زمان آنرا مشخص نماید ولیکن از یک زمان بعد خیر و ممکن است قابل اثبات در دادگاه نباشد.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی