منزل

زن و شوهری از سال 85 منزل مشترک  با هزینه مساوی خریداری نموده اند و تاکنون به اتفاق در ان سکونت داشته اند اکنون اختلاف حادث شده زوجه ترک منزل نموده و دادخواست مطالبه اجرت المثل ایام تصرف زوج را نموده است  آیا حقی برای زوجه متصور هست با توجه به اینکه هردو نفر سند جداگانه شش دانگ دارند وبا توجه به مشاع بودن و تصرف هردونفر در ملک لطفا ارشاد فرمایید. 

01 اردیبهشت 1399 76

سلام
كاربر محترم سكونت زن و شوهر در منزلي كه مشتركا مالك هستن اشكال ندارد اما چون تهيه مسكن بر عهده زوج مي باشد زن حق مطالبه اجرت المثل قدرالسهم مالكيت خود را دارد

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی