;
منزل

زن و شوهری از سال 85 منزل مشترک  با هزینه مساوی خریداری نموده اند و تاکنون به اتفاق در ان سکونت داشته اند اکنون اختلاف حادث شده زوجه ترک منزل نموده و دادخواست مطالبه اجرت المثل ایام تصرف زوج را نموده است  آیا حقی برای زوجه متصور هست با توجه به اینکه هردو نفر سند جداگانه شش دانگ دارند وبا توجه به مشاع بودن و تصرف هردونفر در ملک لطفا ارشاد فرمایید. 

01 اردیبهشت 1399 26
شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی