حقوقی

برادر من سال گذشته با شخصی درگیر شده بود.شخص رفته بود پزشک قانونی .در حضور قاضی گفته بود که فقط لبمه و برادرم هم اعتراف کرده که فقط لبشو زده.حالا برگه ایی از سوی دادگاه اومده که زخم های دیگه ایی هم توش نوشتن.در حالیکه فقط لبشو برادرم زخم کرده بود.هر دو هم به این موضوع در حضور قاضی اعتراف کرده بودن.حالا ما چه باید بکنیم؟ایا جای پیگیری داره؟ +در مورد این سوال ،ایا جراحتهایی که بعدا شخص شاکی اضافه کرده با وجود اعتراض ما، قاضی ممکنه به نفع شاکی رای بده؟ در حالیکه برادرم و شاکی فقط زخم لب رو اعتراف کرده بودن؟ غیر از خود قاضی و پدر و برادرم و شاکی، شخص دیگه ایی هم حضور داشته در هنگام اعتراف شاکی که فقط لبشه. اگه قاضی به نفع شاکی در مورد همه جراحتها داد ما باید چه کنیم؟ایا گرفتن وکیل کمکی میکنه درین مورد؟

01 اردیبهشت 1399 85

سلام.دادگاه بر اساس برگه پزشکی قانونی حکم صادر می کند اگر اعتراضی دارید میتوانید به رای اعتراض کنید تا مرجع بالاتر رسیدگی کند.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی