کیفری

سلام. ۱_سه در صد از دیه کامله بابت یک مورد جراحت متلاحمه در سمت چپ سطح بیرونی لب تحتانی ۲_نیم در صد از دیه کامله بابت ارش.یک مورد سائیدگی حارصه بالای خلف کتف راست. ۳_نیم درصد از دیه کامله بابت خراشیدگی حارصه در پشت دست راست ۴_دو سی ام از یک در صد دیه کامله بابت دو موردپوست رفتگی حارصه در بند انگشت شصت و بند ابتدائی انگشت سوم دست راست ۵_یک در صد از دیه کامله بابت اثر به جا مانده از جراحت متلاحمه سمت چپ بیرونی لب تحتانی... ببخشین اینا احتمالن چقدر میشه؟

01 اردیبهشت 1399 66

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی