دادرسی که در جلسه اول دعوا نبوده آیا میتواند در جلسات بعدی حضور داشته باشد؟

برهمین اساس دادخواست تقدیم وتقاضای مطالبه 61 متر تقدیم که قرار کارشناس صادر وکارشناس اشتباها درمورد پلاک 142 و18 متر گزارش تهیه نمود که بعداز ابلاغ گزارش کتبا نفیا واثباتا معترض وتقاضا احضار وتوضیح کارشناس را تقدیم نمودم دادگاه فرمود دروقت نظارتی 7/12/98 مراجعه نمایم دروقت مراجعه که مدیرگفت برو فردا بیا عصر همان روز درسامانه مشاهده کردم رای صادر که رسیدگی اعتبارمختومه دارد ومحکوم بی حقی شدم .با اعتراضم به دادگاه تجدیدنظر وبه شعبه سوم تجدیدنظر ارجاع شد . بتاریخ 23/1/99 درسامانه ثنا اطلاع رسانی به اشخاص نوشت که رای بدوی نقض وپرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی ارسال گردید درنبودریاست چونکه با مستشارشعبه قبلا برخورداشتم فرصت را مغتنم ورای را معدوم وتبدیل به قرارامتناع از رسیدگی وبه مقام ارجاع عودت وبه شعبه 21 محول شده که امروز 31/1/99 شعبه 21 با شرحی درباره اعتبار امر مختومه بودن رای بدوی را تائید نموده است سوال اول ایا دادرس که در دعوی اصلی نبوده ودر دعاوی معترض ثالث واعاده دادرسی محکومین بوده میتواند امتناع کند ودرثانی رسیدگی شعبه 21 غیرموارد صلاحیت نمی باشد درصورتیکه رای اعاده دادذرسی شعبه 3 تجدیدنظر اینجانب را ملزم به تقدیم دادخواست جداگانه برای مطالبه مرقوم داشته است ؟ وسوم اینکه چه راهی برای احقاق حق دارم که حقوق خانواده ام ضایع نشود ممنون وسپاسگزارم

02 اردیبهشت 1399 100

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی