دعوی حقوقی

مالکیت بر 2 دانگ از ششدانگ پلاک 149 فرعی داشتم کل ششدانگ توسط زمین شهری در دومرحله تملک وتوافق شد درمرحله اول 50./. درصد نصاب مالکانه ودرمرحله دوم طبق توافق بعداز اجرای طرح طبق مقررات وضوابط شهرسازی دو پنجم سهم مالک وسه پنجم سهم زمین شهری علیه مالک وزمین شهری دعوی مطالبه سهم 2 دانگ مطرح که در شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر از زمین شهری استعلام که مقدار حدنصاب مالکان چقدراست درپاسخ نوشت درقبال هر هزارمتر مقدار 167 متر تعلق دارد کارشناسان برهمین اساس محاسبه وسهم اینجانب طبق حکم قطعی دریافت شد مالک ششدانگ پلاک 142 فرعی بودم که طبق همان توافق درمرحله دوم به زمین شهری واگذارنمودم برای مطالبه سهم حدنصاب دعوی مطرح که قرارکارشناسی صادر بعداز کسر مقدار 75/43./. درصد قدراسهم شهرداری ازباقیمانده مقدار حدنصاب اینجانب و محاسبه افراد ذینفع مقدار 18 متر مربع درشعبه دوم دادگاه تجدیدنظر حکم بنفع بنده صادرشدودرمرحله اجرا می باشد در تطبیق دونوع محاسبه حدنصاب درپلاک 149 حدودا 65./. درصد کسرشده ودرباقیمانده حدنصاب سهمیتحویل شده بود یعنی اینکه مقدار 61 مت بمن کم داده بودند به استناد پرونده وکارشناسی 142 فرعی تقاضای اعاده دادرسی به شعبه سوم تجدیدنظر مطالبه 61 را تقدیم نمودم با رد دعوای اعاده دادرسی درشرح دادنامه صادره ضمن متفاوت بودن محاسبه مقررشد خواهان الزاما باید دادخواست جداگانه تقدیم نماید ادامه پیام دوم بعدی

02 اردیبهشت 1399 58

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی