;
دعوای حقوی

باتشکر جناب کارشناس محترم درپاسخ فرمودید اعاده دادرسی تقدیم نمایم بعلت تضاد دو حکم ایا حکم اعاده دادرسی شعبه محترم سوم تجدیدنظررا با حکم شعبه 21 تجدیدنظرمیفرمائید چونکه دراعاده دادرسی چنانچه عرض کردم دعوی اعاده مردود ورد شده اما درشرح اشاره به اختلاف محاسبه واینکه الزاما دادخواست جداگانه تقدیم کنم مرا ذیحق وذینفع دانسته ودرحکم شعبه 21 مرا فاقد حق ورد دعوا صادرنموده است ؟ بعداینکه مرجع رسیدگی اعاده دادرسی همان شعبه 21 است یا اینکه دوانعالی کشور

02 اردیبهشت 1399 26

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی