دعوای حقوی

باتشکر جناب کارشناس محترم درپاسخ فرمودید اعاده دادرسی تقدیم نمایم بعلت تضاد دو حکم ایا حکم اعاده دادرسی شعبه محترم سوم تجدیدنظررا با حکم شعبه 21 تجدیدنظرمیفرمائید چونکه دراعاده دادرسی چنانچه عرض کردم دعوی اعاده مردود ورد شده اما درشرح اشاره به اختلاف محاسبه واینکه الزاما دادخواست جداگانه تقدیم کنم مرا ذیحق وذینفع دانسته ودرحکم شعبه 21 مرا فاقد حق ورد دعوا صادرنموده است ؟ بعداینکه مرجع رسیدگی اعاده دادرسی همان شعبه 21 است یا اینکه دوانعالی کشور

02 اردیبهشت 1399 56

سلام
کاربر محترم باید در خصوص اعاده دادرسی این نکته مهم مد نظر قرار گیرد که تضاد دو حکم فقط در در مورد موضوع واحد قابل بررسی است که پرونده شما متاسفانه موضوع واحد ( یک پلاک ثبتی مشترک ) ندارد

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی