رای صادر شده مستند به شهادت دروغین است چگونه اقدام کنم؟

با سلام رای صادر شده از دادگاه کاملا اشتباه واز روی شواهد دروغین است با اینکه بنده مدارک کتبی داده ام حال برای اعتراض به رای دادگاه چه باید بکنم ممنون

12 اسفند 1398 71

می بایست دادخواست تجدیدنظرخواهی نوشته و نسبت به رای صادره با توجه به ادله و مدارک و مستندات خود اعتراض نمایید.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی