مطالبه نفقه

نحوه مطالبه نفقه از طریق کیفری به چه نحوه می باشد و مجازات آن چه میزان است؟؟؟؟؟؟؟؟؟

03 اردیبهشت 1399 55

سلام
نفقه جاری ( یکماه گذشته ) با تقدیم شکواییه به دادسرای محل زندگی انجام میشه و کسی که وظیفه نفقه دادن را ترک کند مرتکب جرم «ترک انفاق» شده و مجازات حبس در انتظار اوست. چنین شخصی مجرم بوده و بیش از شش ماه تا دو سال زندانی خواهد شد.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی