;
شهادت

سلام در صورتی که در دادگاه ۳ شاهد شهادت دهند ولی متعارض باشد شهادت چه کسی پذیرفته است ؟

04 اردیبهشت 1399 27

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی