چگونه درخواست تخلیه ملک مورد اجاره را نمایم؟

سلام وقت بخیر. میشه بفرمایین دستور تخلیه چه موقع صادر میشود؟

08 اسفند 1398 82

در صورت اتمام قرارداد اجاره یا در صورت عدم شروطی که در اجاره نامه تصریح شده که به موجر حق درخواست تخلیه ملک را داده باشد مانند عدم پرداخت اجاره بهاء ، موجر می تواند دستور تخلیه از شورا بگیرد.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی