عدم واریز پول پیش توسط صاحب خانه قبل از تخلیه ملک

چند روز به پایان قرارداد اجاره آپارتمان ما مانده. با صاحبخانه برای تمدید به توافق نرسیدیم. قرار شد که بعنوان بازگرداندن بخشی از پول، پیش، چکی بیاورد تا چند روز قبل از تخلیه، بتوانم جای دیگر قرار داد ببندم. بهانه میاورد و نمیاید. اگر از تاریخ اتمام قرارداد بگذرد و برای اینکه خانه را تخلیه نکرده ایم از ما ضرر و زیانِ قید شده در قرارداد را مطالبه کند، چگونه ثابت کنیم که خودش نیامده و در کار تخلیه ملک، تأخیر انداخته است؟

12 اسفند 1398 65

مطابق عرف املاک اجاره ای پرداخت مبلغ قرض الحسنه ای که نزد موجر است بعد از تخلیه ملک مورد اجاره توسط مستاجر می باشد شما می توانید بعد از تخلیه ملک مورد اجاره مراتب تخلیه ملک را به صورت اظهار نامه رسمی به مالک اعلام و کلید منزل را به واحد ابلاغ اظهارنامه تسلیم نمایید و از طریق قانونی نسبت به مطالبه مبلغ مذکور و خسارات تاخیر در انجام آن اقدام کنید.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی