عدم واریز پول پیش توسط صاحب خانه

چند روز به پایان قرارداد اجاره آپارتمان ما مانده. با صاحبخانه برای تمدید به توافق نرسیدیم. قرار شد که بعنوان بازگرداندن بخشی از پول، پیش، چکی بیاورد تا چند روز قبل از تخلیه، بتوانم جای دیگر قرار داد ببندم. بهانه میاورد و نمیاید. اگر از تاریخ اتمام قرارداد بگذرد و برای اینکه خانه را تخلیه نکرده ایم از ما ضرر و زیانِ قید شده در قرارداد را مطالبه کند، چگونه ثابت کنیم که خودش نیامده و در کار تخلیه ملک، تأخیر انداخته است؟

12 اسفند 1398 12
می توانید مراتب تخلیه ملک را به صورت اظهار نامه رسمی به مالک اعلام و کلید منزل را به واحد ابلاغ اظهارنامه تسلیم نمایید.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی