پایان قرارداد

سلام در صورتی که قرارداد ام رو به اتمام است و صاحبخانه میگوید پول پیش را پس نمیدهد من باید چکار کنم ؟

04 اردیبهشت 1399 63

سلام شما باید در اتمام موعد خود خانه را تخلیه کنید و کلید را به دادگاه تحویل دهید در غیر اینصورت تا روزی که در خانه هستید باید اجاره بپردازید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی