الفاظ رکیک

سلام اگر کسی در یک جلسه ای به یک خانم شروع به توهین کند و الفاظ رکیکی بکار ببرد مجازاتش چقدر است ؟

04 اردیبهشت 1399 52

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی