قسمم

سلام اگر قسم بخورم در دادگاه و این قسم به دروغ باشد اگر دادگاه متوجه شود چه مجازاتی دارد ؟

04 اردیبهشت 1399 101

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی