مالیاتی بر ارث با وجود سه خواهر چگون محاسبه می شوند؟

مالیات بر ارث در صورتیکه سه خواهر باشند چقدر است؟هم ارث برادر از خواهر میت که مجرد بوده و یک خواهر زنده و سه خواهر فوت شده دارد چه میزانی می باشد

12 اسفند 1398 77

در قانون فعلی مالیات بر ارث برحسب این‌که ترکه متوفی به چه میزان باشد، مالیاتی متفاوت دارد. نرخ مالیات بر ارث، تابعی از این امر نیز است که وارث با متوفی چه نسبتی داشته باشد. هرچه نسبت وارث با متوفی نزدیک‌تر باشد، مالیات بر ارث کمتر است و هرچقدر که نسبت وارث با متوفی دورتر باشد، ​نرخ مالیات بر ارث بیشتر خواهد بود. این درحالی است که وراث از دیدگاه قانون مالیات‌های مستقیم به سه طبقه تقسیم می‌شوند؛

وراث طبقه اول شامل پدر، مادر، زن، شوهر و اولاد هستند.
طبقه دوم نیز عبارتند از اجداد، برادر، خواهر و اولاد آنها.
طبقه سوم وراث نیز شامل عمو، عمه، دایی، خاله و اولاد آنها است.
به طور دقیق نرخ‌های اعلامی سازمان امور مالیاتی برای وراث طبقه یک است و به ترتیب برای وراث طبقه دوم دو برابر و برای وراث طبقه سوم به چهار برابر می‌رسد. همچنین باید در نظر داشت که اگر در هر طبقه حتی یک نفر ورثه در حال حیات باشد، سبب می‌شود طبقات دیگر از جهت ارث بردن باطل شوند و هیچ ارثی به آنها تعلق نگیرد.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی