حقوق و مزایا کارگران

سلام عرض میکنم پیمانکار من را مجبور می کند روزی ۱۲ ساعت کار کنم اما هیچ گونه حقوق و مزایایی، جز حقوق پایه، به ما پرداخت نمی کند. در این خصوص چه باید کرد؟

04 اردیبهشت 1399 107

با سلام
طبق ماده ۱۷۲ قانون کار، کار اجباری با توجه به ماده ۶ این قانون، به هر شکل، ممنوع است و متخلف علاوه بر پرداخت اجرت المثل کار انجام یافته و جبران خسارت، با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم، به حبس از ۹۱ روز تا یک سال و یا جریمه نقدی معادل ۵۰ تا ۲۰۰ برابر حداقل مزد روزانه محکوم خواهد شد
هر گاه چند نفر به اتفاق یا از طریق یک مؤسسه، شخصی را به کار اجباری بگمارند هر یک از متخلفان به مجازات های فوق محکوم و مشترکاً مسئول پرداخت اجرت المثل خواهند بود.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی