تفاوت مزد و حق السعی

تفاوت مزد، حقوق و حق السعی در قانون کار در چیست توضیح دهید لطفا.

04 اردیبهشت 1399 412

با سلام
حقوق همان مزد هست با این تفاوت که مزد بصورت روزانه و حقوق بصورت ماهیانه پرداخت می‌شود.
مزد کلیه پرداختی هایی هست که در مقابل ساعات کار به کارگر پرداخت میشود.
در کارگاههای فاقد طبقه بندی مشاغل اضافه کار ثابت ,کارانه خارج از ضوابط ,حق جذب و مواردی از این قبیل نیز جزء مزد محسوب میشوند .
مبنای محاسبه اضافه کاری ، شبکاری، نوبتکاری، عیدی و سنوات مزد میباشد.
مزایای قانونی عبارتند از بن و مسکن و کمک عائله مندی که جزء مزد محسوب نمیشوند.
حق السعی جمع مزد و مزایای قانونی میباشد که مبنای محاسبه بازخرید مرخصی قرار میگیرد.
مطالبات مرخصی استحقاقی موضوع ماده ۷۱ قانون کار بر مبنای تمام پرداخت هایی که در روز های کار به کارگر تعلق می گیرد به استثنای آن دسته از مزایا که مستلزم حضور در محل کار است ، محاسبه می‌شود.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی