مرخصی تحصیلی

سلام در مورد قرارداد کارکرانی که مرخصی تحصیلی یا مرخصی های بدون مزد دارند و میگیرند توضیح بدین لطفا .

04 اردیبهشت 1399 113

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی