مرخصی تحصیلی

سلام در مورد قرارداد کارکرانی که مرخصی تحصیلی یا مرخصی های بدون مزد دارند و میگیرند توضیح بدین لطفا .

04 اردیبهشت 1399 124

سلام
طبق ماده ی 16 قانون کار قرارداد این کارگران در طول مرخصی و به مدت دوسال به حالت تعلیق در می اید.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی