خاتمه قرارداد کار

سلام ببخشید در صورت خاتمه قرارداد کاری کارفرما چه وظیفه ای دارد؟

04 اردیبهشت 1399 77

با سلام
طبق ماده ی 24 قانون کار
در صورت خاتمه قرارداد کار، کار معین یا مدت موقت ،کارفرما مکلف است به کارگری که مطابق قرارداد یک سال یا بیشتر ، به کار اشتغال داشته است برای هرسال سابقه اعم از متوالی یا متناوب بر اساس اخرین حقوق مبلغی معادل با یک ماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار به وی پرداخت نماید.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی