کوتاهی کارگر در انجام وظیفه

با سلام در صورتی که کارگری در انجام وظایفش سر باز زند یا کوتاهی کند کارفرما میتواند اورا اخراج کند؟ یا قراداد کار را فسخ کند؟

04 اردیبهشت 1399 164

با سلام
طبق ماده ی 27 قانون کار
اگر کارگر در انجام وظایف محولع قصور ورزد و یا ایین نامه های انضباطی کارگاه را پس از تذکر کتبی نقض کند کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هرسال سابقه ی کار معادل یک ماه اخرین حقوق کارگر را به عنوان حق سنوات به وی پرداخته و قرارداد کار را فسخ نماید.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی