دریافت مابه تفاوت تصفیه حساب

سلام اگر کارگری سال ها پیش در شرکتی کار کرده باشد وتسویه حساب کرده باشد باتوجه به گذشت زمان میتوان مجددا برعلیه کارفرما اقدام به شکایت نموده و مابه التفاوت تصفیه حساب را درخواست کند؟

04 اردیبهشت 1399 120

با سلام
کلیه مصوبات مربوط به قانون کار قبلی فاقد اعتبار بوده و مراجع حل اختلاف مکلفند ورود پیدا کنند.
همچنین هر گونه احقاق حق ناشی از قانون کار و مقررات تبعی مشمول مرور زمان نشده و کارگر ذینفع در هر زمان می تواند در مراجع حل اختلاف خواسته خود را از کارفرمای خود طلب نماید و مراجع مزبور مکلف است نفیا و یا اثباتا اظهار نظر نموده و مبادرت بصدور رای نماید.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی