ساعت کار

سلام آیا در قرارداد کار ساعت کار باید قید شود؟ در صورت قید نشدن چه اقدامی میتوان انجام داد؟

04 اردیبهشت 1399 19

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی