اثبات رابطه کارگر و کارفرمایی

سلام آیا برای اثبات رابطه کارگری- کارفرمایی در مراجع حل اختلاف اداره کار قرارداد مکتوب نیاز است؟

04 اردیبهشت 1399 133

با سلام به تصریح ماده 2 قانون کار در صورتی که فردی به امر دیگری، در مقابل مزد برای وی کار کند، کارگر وی محسوب می شود. عنوان فعالیت و عنوان شغلی مهم نیست، بنابراین یک پزشک یا استاد دانشگاه همچون افراد عادی- در صورتی که شرایط ماده 2 را داشته باشند کارگر محسوب می شوند.
همچنین برای اثبات رابطه کارگری و کارفرمایی وجود قرارداد مکتوب طبق قانون کار ضرورتی ندارد و به هر طریقی، ارکان مندرج در ماده 2 اثبات شود کافی است و ماده 7 قانون قرارداد را اعم از شفاهی و کتبی می داند.
انعقاد قرارداد به صورت مکتوب بهتر است و حتی به موجب تبصره 3 ماده 7 قانون کار در صورت کتبی بودن باید در فرم های مخصوص وزارت کار باشد.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی