وظیفه ی مامور تحقیق در مراجع حل اختلاف

سلام ببخشید وظیفه ی مامور تحقیق مراجع حل اختلاف چیست؟

04 اردیبهشت 1399 154

طبق ماده ی 23 ایین نامه رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیات های تشخیص حل اختلاف موضوع ماده ی 164 قانون کار باید گفت که: مامور تحقیق با مراجعه به محل کار و در صورت لزوم سایر محل های مرتبط و با استماع اظهارات و اطلاعات افرادی که از سوی طرفین معرفی میشوند یا افرادی که خود تشخیص میدهد و با بررسی مدارک و دفاتری که بتوانند در امر تحقیق موثر واقع شوند در مورد موضوعات مذکور در قرار صادره هییت بررسی لازم را به عمل اورده و تحقیقات انجام شده را با ذکر منابع و عنداللزوم افراد مورد مراجعه، کتبا باید به هییت گزارش نماید.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی