مراجع حل اختلاف

در چه مواردی مراجع حل اختلاف حق حضور در جلسه و مشارکت در رسیدگی را نخواهند داشت؟؟

04 اردیبهشت 1399 110

با سلام
الف:هرگاه عضو مرجع حل اختلاف یا همسر وی با یکی از اصحاب دعوی قرابت نسبی یا سببی درجه اول از طبقات اول و دوم داشته باشد
ب:هرگاه عضو هییت یا همسر وی در دعوای مطروحه نفع شخصی داشته باشد و یا نماینده ی کارگر و یا کارفرمای گارگاه طرف شکایت باشد
ج:هرگاه دعوی کیفری یا حقوقی بین عضو هیات یا همسر وی و یکی از اصحاب دعوی در محکمه ای در جریان باشد
ه:چنانچه عضو هیات تشخیص حل اختلاف قبلا در همان پرونده به عنوان کارشناس یا بازرس کار یا گواه یکی از طرفین اختلاف دخالت داشته باشد .

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی