;
دوران ازمایشی

مدت دوره آزمایشی برای کارگران چقدر است ؟آیا مدت دوره آزمایشی باید در قرارداد کار ذکر شود ؟

04 اردیبهشت 1399 74

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی