قرارداد کار شفاهی

سلام آیا قرارداد کار شفاهی اعتبار قانونی دارد؟در این باره توضیح بدهید لطفا

04 اردیبهشت 1399 78

با سلام قانون تامین اجتماعی برای تمام کارفرمایان و بنگاههای اقتصادی الزامی است.
بنابراین چنانچه کارفرمایی از انجام وظایف و تعهدات قانونی خود سرباز زد به این معنا نیست که دیگر مسئولیتی ندارد.
می توان با مراجعه به مراجع قانونی درخواست احقاق حق کرد.
از طرف دیگر قراردادکار می تواند شفاهی و یا کتبی باشد و هر دو نیز از نظر قانون دارای اعتبار یکسان هستند، از این رو اگر قراردادی نیز بین کارگر و کافرما منعقد نشده باشد قواعد و مقررات عام قانون کار و تامین اجتماعی بر آن قرارداد حاکم است، و می توان با ارائه مدارک از قبیل فیش حقوقی، لیست حضور غیاب و پرینت بانکی پرداخت حقوق و در نهایت درخواست گزارش تحقیقی از محل کار و... ارتباط کاری را اثبات کرد.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی