چگونه میتوانم سنوات خود را به دلیل اخراج از شرکت دریافت نمایم ؟

بنده کارگری هستم و متاسفانه از شرکت اخراج شدم میخواستم بپرسم حق سنوات و … چگونه باید پرداخت شود؟

04 اردیبهشت 1399 91

با سلام درصورت سابقه بیش از ۵ سال چند حالت دارد:
۱ – قرارداد داشته باشد و در پایان قرارداد اخراج شود:
اگر درپایان قرارداد اخراج شود به ازای کارکردش یک ماه حقوق پایه سنوات و ۲ ماه حقوق پایه عیدی تا سقف ۳ برابر حداقل حقوق در سال تعلق می گیرد مانده مرخصی بازخرید میگردد و بن هم به ازای هرماه کارکرد می بایست پرداخت شود.
۲ – قرارداد نداشته باشد و فقط در زمان ورود یکبار قرارداد نوشته باشد:
در این حالت آن فرد استخدام است و کارفرما به سادگی نمیتواند اینگونه کارگران را اخراج کند و اخراج آن با دلایل و مستندات و طی تشریفات قانونی پس از رای اداره کار صورت می گیرد و معمولا اختلاف بر سر مبلغ پایه محاسبات کارگر و کارفرما توافق میکنند ولی بقیه حق و حقوق همانند بند ۱ پرداخت می گردد.
۳ – قرارداد داشته باشد و هنوز به اتمام نرسیده باشد:
ضمن اینکه می بایست تمام حقوق و مزایای ایشان را تا پایان قرارداد پرداخت کند تسویه حساب او نیز بر اساس کارکردش تا پایان تاریخ قرارداد همانند موارد قید شده در بند ۱ اعمال می گردد.
۴ – آیا اگر به اداره کار شکایت کند حق سنواتی که برای او در نظر می گیرند فرق دارد:
اگر کارفرما سنوات را براساس آنچه که قانون معین کرده پرداخت کند نه هیچ فرقی ندارد.
۵ – اگر اخراج شده باشد ولی کارفرما در اداره کار به دلیل پرداخت نکردن مزایا از او بخواهد که به سر کار بیاید ولی کارگر قبول نکند
تا تاریخی که کارگر برگشت به کار شده ولی قبول نکرده حقوق و مزایایش پرداخت می گردد و تسویه حسابش نیز براساس کارکردش تا تاریخ برگشت به کار طبق بند ۱ محاسبه می گردد

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی