بیمه

سلام ببخشید اگر شخصی در یک بنگاه معاملات ماشین کار کند و در قرارداد ذکر شود که کارفرما به ایشان حقوق ندهد و شخص حقوق خود را به صورت انعام از مشتریان یا مراجعین دریافت کند، آیا کارفرما تکلیفی در بیمه نمودن شخص دارد یا خیر؟

04 اردیبهشت 1399 109

با سلام به موجب تبصره ماده 36 قانون تأمین اجتماعی بیمه شدگانی که تمام یا قسمتی از درآمد آنها به ترتیب مذکور در (ماده 31) این قانون تأمین می شود مکلفند حق بیمه سهم خود را برای پرداخت به سازمان به کارفرما تأدیه نمایند ولی در هر حال کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه خواهد بود.
طبق ماده 31 قانون تأمین اجتماعی
در مورد بیمه شدگانی که تمام یا قسمتی از مزد و درآمد آنها به وسیله مشتریان یا مراجعین تأمین می شود درآمد تقریبی هر طبقه یا حرفه مقطوعاً به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب شورایعالی تعیین و مأخذ دریافت حق بیمه قرار خواهد گرفت.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی