تقاضای ثبت ملک طبق آگهی چگونه است؟

سلام؛ سوال بنده اینست که جهت ثبت و صدور سند رسمی ملک در تصرف اینجانب بوده است و توسط کارشناس و نقشه بردار اداره ثبت بازدید و برداشت انجام و مراحل اداری آگهی و تحدید حدود انجام شده است و اداره ثبت باید طبق قانون نسبت به صدور سند اقدام کند. اشخاصی ملک بنده را بعد از انجام شدن مراحل درخواست سند در تصرف خود درآورده اند و به بازرسی اداره ثبت معترض شدن و شکایت کردند به بازرسی که سند صادر نشود. سوال اینجاست آیا اداره ثبت میتواند سند را ندهد؟ لازم به ذکر است که این ملک دو بار آگهی انجام شده است و در آگهی اول این اشخاص معترض شدند و دادگاه اعتراض آنها را رد کرده است.

12 اسفند 1398 104

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی