پیداکردن ادرس جدیدشرکت؟

باعرض سلام.بعدازاجرائیه مبلغ وبیمه نوشته شده دررای دادنامه هیئت تشخیص متوجه شدم که کارفرماسریعامحل ادرس شرکت روعوض کرده بابرقراری تماس تلفنی به ایشان وپرسیدن ادرس جدیددرپشت تلفن به بنده فحاشی کردند.چگونه وچطوروباچه روشی میتوانم ادرس جدیدشرکت روپیداکنم؟خواهشاروش وطریقه پیداکردن ادرس شرکت روتوضیح بدید؟

04 اردیبهشت 1399 101

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی