تخیله منزل

مستاجری داریم که میخواهد زودتر از موعد مقرر منزل را تخلیه نماید. آیا ایشان میتواند تقاضای پول پیش خود را بنماید؟

04 اردیبهشت 1399 66

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی