تخیله منزل

مستاجری داریم که میخواهد زودتر از موعد مقرر منزل را تخلیه نماید. آیا ایشان میتواند تقاضای پول پیش خود را بنماید؟

04 اردیبهشت 1399 73

با سلام
اجاره جزو عقود لازم است که برای طرفین لازم الاتباع است و متعاقدین نمی توانند آن را بهم بزنند مگر به دلایل قانونی تصریح شده در قانون لذا ایشان قبل از انقضای مدت اجاره نمی‌تواند وجه الرهن را مطالبه نماید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی