ملکی

برای خرید خانه الزاما قولنامه باید تنظیم شود، یا انتقال سند در دفتر اسناد رسمی کافی است؟

04 اردیبهشت 1399 60

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی