ملکی

سلام آیا قسمتی از ملک که در طرح شهرداری است در قرارداد فروش ذکر می‌شود؟

04 اردیبهشت 1399 68

با سلام
ذکر این مورد در مبایعه نامه به منظور احتراز از مشکلات بعدی که ممکن است خریدار با ادعای جهل به آن، به عنوان دستاویزی برای برهم زدن بیع به آن متوسل شود، توصیه شود

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی