ملکی

سلام آیا قسمتی از ملک که در طرح شهرداری است در قرارداد فروش ذکر می‌شود؟

04 اردیبهشت 1399 40

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی