بند3 و4 ازماده 426 ق.ا.د.م

باسلام واحترام تقاضای اعاده دادرسی به دادگاه تجدیدنظر تقدیم نمودم که ضمن رد اعاده دادرسی درپایان مفاد دادنامه نوشته که بلکه میتواند از مصادیق بارز طرح دعوی جداگانه ومستقل از جانب مستدعی اعاده دادرسی باشد (( یعنی ایکه قاضی (دادرس ) گفت میتوانی برای مطالبه دادخواست تقدیم و طرح دعوی نمایم )) به استناد این مطلب دادخواست تقدیم کردم در دادنامه دیگرهمان شعبه و همان موضوع اعاده دادرسی ضمن صدور قرارامتناع از رسیدگی درمفاد ان نوشته که اظهارنظرشعبه در متن قرار اعاده دادرسی مانع از رسیدگی مجدد به موضوع میباشد آیا این دو جمله با همدیگر متضاد هستند یا خیر؟ با تشکر وتقدیر بی نهایت ممنونم

05 اردیبهشت 1399 61

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی