خلع ید از ملک جاری

سلام. قطعه زمینی دارای متصرف می باشد و دادخواست خلع ید میخواهم بدهم اظهارنامه ثبتی و صورتمجلس تحدید حدود این ملک به نام مورث من می باشد ولیکن سند مالکیت صادر نشده است . آیا این مدارک کفایت می کند ؟؟؟ آیا حتما باید سند مالکیت داشته باشم ؟؟؟ لطفا راهنمایی بفرمایید

06 اردیبهشت 1399 141

با سلام
حسب رأی وحدت رویه شماره ۶۷۲ مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور دعوی خلع ید از اموال غیرمنقول فرع بر مالکیت است و رویه محاکم اغلب سند را دلیل مالکیت میدانند

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی