;
خلع ید از ملک جاری

سلام. قطعه زمینی دارای متصرف می باشد و دادخواست خلع ید میخواهم بدهم اظهارنامه ثبتی و صورتمجلس تحدید حدود این ملک به نام مورث من می باشد ولیکن سند مالکیت صادر نشده است . آیا این مدارک کفایت می کند ؟؟؟ آیا حتما باید سند مالکیت داشته باشم ؟؟؟ لطفا راهنمایی بفرمایید

06 اردیبهشت 1399 37

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی