دوره های مالیاتی

سلام ببخشید هرسال شمسی به چند دوره ی مالیاتی تقسیم میشود؟

07 اردیبهشت 1399 106

با سلام باید گفت به چهار دوره ی مالیاتی، سه ماه تقسیم میشود در صورتی که شروع يا خاتمه فعاليت مؤدي در خـلال يـك دوره ماليـاتي باشـد، زمـان فعاليـت
مؤدي طي دوره مربوط يك دوره مالياتي تلقي ميشود.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی