مالیات حقوق

سلام درامدهای غیر نقدی مشمول مالیات حقوق را چگونه محاسبه میکنند؟

07 اردیبهشت 1399 120

با سلام
طبق تبصره ی ماده ی 83 قانون مالیات های مستقیم
الف)مسکن با اثاثیه معادل 25 درصد و بدون اثاثیه 20 درصد حقوق و مزایای مستمری نقدی(به استثنای مزایای نقدی معاف ماده ی موضوع ماده ی 91 این قانون) در ماه پس از وضع وجوهی که ازین بابت از حقوق کارمند کسر میشود.
ب)اتومبیل اختصاص با راننده معادل 10 درصد و بدون راننده معادل 5 درصد حقوق و مزایای مستمری نقدی (به استثنای مزایای نقدی معاف موضوع ماده ی 91 این قانون) در ماه پس از کسر وجوهی که از این بابت از حقوق کارمند کسر میشود.
ج)سایر مزایای غیر نقدی معادل قیمت تمام شده برای پرداخت کننده ی حقوق.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی