تاخیر در پرداخت مالیات

سلام در صورتی که پرداخت کنندگان حقوق مالیات متعلق را در موعد مقرر یا کمتر از مقدار واقعی نپردازند تکلیف چیست؟

07 اردیبهشت 1399 98

با سلام
طبق ماده ی 90 قانون مالیات های مستقیم
در مواردی که پرداخت کنندگان حقوق مالیات متعلق را در موعد مقررنپردازند و یا کمتر از مقدار واقعی پرداخت نمایند اداره ی امور مالیاتی ذی صلاح مکلف است مالیات متعلق را به انضمام جرایم موضوع این قانون محاسبه و از پرداخت کنندگان حقوق که در حکم مودی میباشند و به موجب برگ تشخیص با رعایت مهلت مقرر در ماده ی 157 همین قانون مطالبه کند. حکم این ماده نسبت به مشمولان ماده 88. این قانون نیز جاری خواهد بود.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی