ابلاغ اوراق مالیاتی

سلام در صورتی که اوراق مالیاتی به شخص مودی ابلاغ و در نسخه ثانی اخذ گردد اما به خود مؤدي دسترسي پيدا نشود وضعیت به چه صورت خواهد بود؟

07 اردیبهشت 1399 96

با سلام
طبق ماده ی 203 قانون مالیات های مستقیم اوراق مالياتي بايد در محل سكونت يا محل كار او به يكي از بستگان يا مستخدمين او ابلاغ گردد مشروط بر اين كه بنظر مأمور ابلاغ سن ظاهري اين اشخاص براي تميز اهميت اوراق مورد ابلاغ كافي بوده و بين مؤدي و شخصي كه اوراق را دريافت مي دارد تعارض منفعت نباشد.
- هر گاه مؤدي يا در صورت عدم حضور وي بستگان يا مستخدمين او از گرفتن برگها استنكاف نمايند يا در صورتيكه هيچ يك از اشخاص مذكور در محل نباشند مأمور ابلاغ بايد امتناع آنان از گرفتن اوراق يا عدم حضور اشخاص فوق را در محل در هر دو نسخه قيد نموده و نسخه اول اوراق را به درب محل سكونت يا محل كار مؤدي الصاق نمايد. اوراق مالياتي كه به ترتيب فوق ابلاغ شده، قانوني تلقي و تاريخ الصاق تاريخ ابلاغ به مؤدي محسوب ميشود.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی