هیئت حل اختلاف

سلام و وقت بخیر در هیئت حل اختلاف مالیاتی چه افرادی حضور دارند؟

07 اردیبهشت 1399 97

با سلام
طبق ماده ی 244 فصل سوم باب پنجم قانون مالیات های مستقیم هيات حل اختلاف مالياتي از سه نفر به شرح زير تشكيل خواهد شد:
1 .يك نفر نماينده سازمان امور مالياتي كشور .
2 .يك نفر قاضي اعم از شاغل يا بازنشسته. در صورتي كه قاضي بازنشسـته واجـد شرايطي در شهرستانها يا مراكز استان ها وجود نداشته باشد بنا به درخواست سـازمان امور مالياتي كشور، رئيس قوه قضائيه يك نفر قاضي شاغل را براي عضـويت هيـات معرفي خواهد نمود.
3 .يك نفر نماينده از اتاق بازرگـاني و صـنايع و معـادن يـا اتـاق تعـاون يـا جامعـه حسابداران رسمي يا مجامع حرفه اي يا تشكلهاي صنفي يا شوراي اسلامي شـهر بـه انتخاب مؤدي در صورتي كه برگ تشخيص ماليـات ابـلاغ قـانوني شـده باشـد و يـا
همزمان با تسليم اعتراض به برگ تشخيص در مهلت قانوني مـؤدي انتخـاب خـود رااعلام ننمايد سازمان امور مالياتي با توجه به نـوع فعاليـت مـؤدي يـا موضـوع ماليـات مورد رسيدگي از بين نمايندگان مزبور يك نفر را انتخاب خواهد كرد.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی