رای هئیت حل اختلاف

راي هيات حل اختلاف مالياتي بايستي چگونه باشد و در چه صورت مورد قبول نیست؟

07 اردیبهشت 1399 129

باسلام
طبق ماده ی 248 قانون مالیات بر ارزش افزوده رای هیآت حل اختلاف باید متضمن اظهار نظر موجه و مدلل نسبت به اعتراض مؤدي بوده و در صورت اتخاذ تصميم به تعديل درآمد مشمول
ماليات، جهات و دلايل آن توسط هيات در متن راي قيد شود.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی