شراکت در ملک

سوال من در مورد این است که دو فرد یه ملک مسکونی را به صورت شراکتی دارند. معافیت 150 متری و 200 متری که در تبصره 11 ماده 53 گفته شده چگونه برای اینها لحاظ می گردد. اول در نظر بگیرید دو نفر کلا همین یک ملک را دارند. دوم اگر شخص الف ملکی با متراژ 100 متر مفید در تهران به اجاره داده بود و ملکی دیگر را با شخص به به صورت شراکتی به اجاره دادند که متراژ آن 300 متر و 3 دانگ از ان برای شخص الف و ملک مسکونی در تهران است. در این صورت 100 متر اول برای شخص الف معاف است ولی 50 متر از معافیت باقی می ماند این 50 متر در خانه دوم که به صورت شراکتی بوده چگونه لحاظ می شود؟

07 اردیبهشت 1399 84

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی