خوش حساب بودن اشخاص حقیقی و حقوقی

اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی در صورت خوش حساب بودن در پرداخت مالیاتشان طی سه سال متوالی ترازنامه و حساب سود و زیان و دفاتر و مدارک انان مورد قبول قرار گرفته باشد چه مزایایی خواهند داشت؟

07 اردیبهشت 1399 175

با سلام
اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی در صورت خوش حساب بودن در پرداخت مالیاتشان طی سه سال متوالی ترازنامه و حساب با سلام
اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی در صورت خوش حساب بودن در پرداخت مالیاتشان طی سه سال متوالی ترازنامه و حساب سود و زیان و دفاتر و مدارک انان مورد قبول قرار گرفته باشد و مالیات هرسال را در سال تسلیم اظهار نامه بدون مراجعه به هیئت های حل اختلاف مالیاتی پرداخت کرده باشند معادل 5 درصد اصل مالیات سه سال مذکور علاوه بر استفاده از مزایای مقرر در ماده ی 190 این قانون به عنوان جایزه خوش حسابی از محل وصولی های جاری پرداخت یا در حساب سنوات بعد انان منظور خواهد شد .

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی