;
مالیات تبعه ی خارجی

با سلام در صورتی که متوفی و وراث تبعه ی خارجی باشند وضعیت مالیات به چه صورت خواهد شد؟

07 اردیبهشت 1399 65

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی