حق سنوات

هزینه مربوط به ذخیره حق سنوات به چه چیز یبستگی دارد ؟

07 اردیبهشت 1399 108

با سلام
بر اساس بخشنامه رئیس سازمان امور مالياتی در خصوص ذخیره حق سنوات، ذخیره حقوق ایام مرخصی استفاده نشده و حق بیمه سهم کارفرما و همچنین نحوه اجرای مقررات ماده 86 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 31/4/1394 در زمان حسابرسی مالیاتی از حیث تاریخ تخصیص اقلام مذکور و به منظور ایجاد وحدت رویه در خصوص موضوع در سایر موضوعات مرتبط بدینوسیله مقرر می‌دارد:

 

1- ثبت و شناسایی ذخیره‌های یاد شده مشمول تسلیم فهرست حقوق نبوده و در زمان رسیدگی به مالیات حقوق، موضوع شمول مالیات حقوق و یا اعمال معافیت مالیاتی و همچنین شمول جریمه ماده 197 قانون مالیاتهای مستقیم به مبلغ فوق در زمان ذخیره گیری فاقد موضوعیت می‌باشد.

 

2- هزینه مربوط به ذخیره حق سنوات به میزان مندرج در جزء (ر) بند (2) ماده 148 قانون مالیات های مستقیم (معادل یک ماه آخرین حقوق و دستمزد و همچنین مابه التفاوت تبدیل حقوق سنوات قبل) به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی خواهد گردید.

 

3- هزینه مربوط به ذخیره حقوق ایام مرخصی استفاده نشده با توجه به عدم پیش بینی در مواد 147 و 148 قانون مالیات‌های مستقیم به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی قابل پذیرش نخواهد بود، لیکن هزینه مذکور در زمان پرداخت و یا تخصیص (طلبکار نمودن حقوق بگیر) به استناد بند 2 ماده 148 قانون مالیات های مستقیم به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می شود).

 

4- بر اساس بند 5 ماده 91 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 31/4/1394 وجوه پرداختی یا تخصیصی بابت حق سنوات و حقوق ایام مرخصی استفاده نشده، فارغ از بازنشستگی، از کارافتادگی، قطع همکاری و یا ادامه کار حقوق بگیر، از پرداخت مالیات معاف است.

 

5- حق بیمه سهم کارفرما مشمول مالیات حقوق و تسلیم فهرست حقوق نمی باشد. بنابراین شمول جریمه عدم تسلیم فهرست موضوع ماده 196 قانون مالیات های مستقیم نیز در این خصوص موضوعیت ندارد.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی