قانون حمایت از حقوق معلولان

حقوق، مزایا و دستمزد مشمول مالیات یکی از اولیای افراد دارای معلولیت شدید یا خیلی شدید را چگونه محاسبه میکنند؟

07 اردیبهشت 1399 76

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی