مالیات دهداریها

مالياتهايي كه در موقع خريد كالاها و خدمات توسط شهرداريها و دهياريها پرداخت میشود به چه صورت است؟

07 اردیبهشت 1399 98

طبق تبصره ی7 ماده ی ماده ی17 قانون مالیات بر ارزش افزوده مالياتهايي كه در موقع خريد كالاها و خدمات توسط شهرداريها و دهياريها
براي انجام وظايف و خدمات قانوني پرداخت ميگردد، طبق مقررات ايـن قـانون، قابـل
تهاتر و يا استرداد خواهد بود.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی