اموال مورد توقیف

با سلام ارزيابي اموال مورد توقيف بوسيله چه کسی به عمل خواهد امد؟

07 اردیبهشت 1399 130

طبق ماده ی 213 قانون مالیات بر ارزش افزوده ارزيابي اموال مورد توقيف بوسيله ارزيـاب اداره امـور ماليـاتي بـه عمـل خواهد آمد ولي مؤدي ميتواند با توديع حق الزحمه ارزيـابي طبـق مقـررات مربـوط
به دستمزد كارشناسان رسمي دادگستري تقاضا كند كه ارزيابي اموال وسيله ارزياب
رسمي به عمل آيد.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی